ST_JORIS geldrop

 

Reglement voor Kringkorps wedstrijden Kring Eindhoven

Definitief 30-09-2018

1.         Reglement van de Schutterskring Eindhoven voor:

                  Korps Opgelegd

                  Korps Vrije Hand

                  Persoonlijk Kampioen Opgelegd

                  Persoonlijk Reserve Kampioen Opgelegd

                  Persoonlijk Kampioen Vrij Hand

                  Schutterskampioen Opgelegd

 

Tot de Schutterskring Eindhoven behoren de volgende verenigingen:

St. Antoniusschut, Eeneind Opwetten

St. Catharina gilde, Nuenen Boord

St. Catharina gilde, Tongelre

Schuttersvereniging St.Joris, Geldrop

St. Joris gilde, Vlokhoven

St. Martinus gilde, Tongelre

St. Catharina en Barbara gilde, Mierlo

de Vriendenkring, Nuenen

St. Anna gilde, Nederwetten (aspirant vereniging)

 

2.         De desbetreffende wedstrijden zullen worden georganiseerd door een commissie, bestaande

uit vijf leden van tot de Schutterskring Eindhoven behorende verenigingen,

die door de Schutterskringvergadering worden benoemd.
Op toerbeurt zijn het ene jaar drie leden en het andere jaar drie leden aftredend.

Zij kunnen zich herkiesbaar stellen.

3.         De wedstrijden zullen worden gehouden op door de organisatiecommissie,

in overleg met de schietleiders tijdens het vaststellen van het jaarlijks schietrooster, nader te bepalen data.

Er worden ieder jaar twaalf kringkorpswedstrijden georganiseerd.

Iedere deelnemende vereniging krijgt twee kringkorpswedstrijden toegewezen.

Bij toerbeurt krijgt een vereniging drie wedstrijden.

Tijdens n van de laatste wedstrijden zal, bij toerbeurt worden geschoten worden voor het schutterskampioenschap
Ook de wedstrijd voor de Persoonlijk Kampioen Opgelegd en Vrije Hand (FINALE)

wordt aangemerkt als een Korpswedstrijd.

Dit is dus de twaalfde wedstrijd die ook bij toerbeurt wordt verschoten.

4.         Voor de Korps Opgelegd en Korps Vrije Hand zal een wisselbeker beschikbaar worden gesteld.

Wanneer deze drie achtereenvolgende jaren of vijf maal in totaal door een vereniging is behaald

wordt hij eigendom van die vereniging.
De houder van de wisselbeker is verantwoordelijk voor een goed beheer.
Voor de eerste zes Viertallen Korps Opgelegd zullen bekers beschikbaar worden gesteld.
Voor de Persoonlijk Kampioen Opgelegd, de Persoonlijk Reserve Kampioen Opgelegd en de

Persoonlijk Kampioen Vrije Hand en de Reserve Kampioen Vrije Hand zal een beker beschikbaar worden gesteld.
Voor de te houden Korpswedstrijden Opgelegd zal telkens voor het winnende en het tweede Korps

een dagprijs beschikbaar worden gesteld.
Voor de te houden Korpswedstrijden Vrije Hand zal telkens voor het winnende en het tweede Korps

een dagprijs beschikbaar worden gesteld.
Tijdens n van de laatste wedstrijden zal door de Schutterskampioenen Opgelegd van tot de Kring Eindhoven

behorende verenigingen, die hebben deelgenomen aan de Korpswedstrijden,

geschoten worden voor het Persoonlijk kampioenskruis.
Bij verhindering van de Schutterskampioen Opgelegd mag de Reserve Schutterskampioen Opgelegd deelnemen.

Zijn beiden van een vereniging niet aanwezig, dan kan namens die vereniging niet worden deelgenomen.

Opgave voor deelname moet worden gedaan tijdens de voorlaatste Korpswedstrijd vr het verschieten van het kampioenskruis.

5.         Per vereniging mogen meerdere Korpsen deelnemen waarbij elk Korps Opgelegd een dag kwalificatie behaalt.

Bij gelijke stand van Korpsen Opgelegd en zal vanaf de eerste plaats worden afgekampt.

Voor Korpsen Vrije Hand zal indien nodig voor de eerste en tweede plaats worden gekampt.

6.         Aan de wedstrijden van Schutterskring Eindhoven kan alleen worden deelgenomen door Korpsen

respectievelijk schutters van verenigingen behorende tot de Schutterskring Eindhoven.

7.         Schutters die van meer dan n vereniging lid zijn kunnen tijdens wedstrijden van de Kring slechts voor n vereniging uitkomen.

8.         Voor deelname aan Persoonlijk Kampioen Opgelegd en Vrije Hand zal het inschieten van Korps Opgelegd

en Vrije Hand als puntentelling worden gehanteerd.

Schutters die niet in een Korps schieten kunnen individueel schieten op de inschietwip Korps om zich zodoende

toch te kunnen kwalificeren voor deelname aan Persoonlijk Kampioen Opgelegd en Vrije Hand.

Voor kwalificatie moet men het vastgestelde aantal wedstrijden drie punten hebben geschoten.

9.         Voor de eindkwalificatie Korps Opgelegd zullen de behaalde punten worden getotaliseerd.

Voor de eindkwalificatie Korps Vrije Hand zullen de behaalde punten van het inschieten worden getotaliseerd.

Door de Schutterskringvergadering zal jaarlijks het aantal Korpswedstrijden worden vastgesteld waarbij tevens het minimaal aantal wedstrijden voor de eindkwalificatie zal worden vastgesteld.

10.     Als na de laatste Korpswedstrijd Opgelegd de winnaar en / of de eindkwalificatie van elk Korps Opgelegd niet bekend is,

vanwege een gelijke eindstand, zal onmiddellijk worden verder gekampt tot de winnaar c.q. de eindplaatsen bekend zijn. Bij Korps Vrije Hand wordt alleen gekampt als de winnaar niet bekend is.
Voor de Persoonlijk Kampioen Opgelegd en de Persoonlijke Kampioen Vrije Hand wordt een afzonderlijke FINALE wedstrijd gehouden.
Start FINALE is om 15.00 uur, schutters moeten zich tussen 13.00 en 14.00 uur melden bij de commissie.
Er wordt in volgorde van loting geschoten.

11.     De schutsboom moet een hoogte hebben van zestien meter met een toegestane afwijking van n halve meter,

zowel naar boven als naar beneden. De hoogte wordt gemeten vanaf begane grond tot bovenkant wip.

Bij het opgelegd schieten moet de oplegpaal staan op een afstand van plus minus zes meter van de schutsboom.

Er zal echter steeds rekening moeten worden gehouden met de ter plaatse geldende voorschriften.

Bij het Vrije Hand schieten wordt de staanplaats bepaald door de schietleider van het betreffende terrein.

12.     Als wipmateriaal zal zoveel als mogelijk gebruik worden gemaakt van materiaal met gelijke afmetingen

als voor het Nederlands Kampioenschap Opgelegd Viertallen.

Bij verenigingen zonder kogelvangers wordt geschoten op de Kringdrietand.

Bij verenigingen met kogelvangers wordt, zo mogelijk op gelijkwaardig eigen wipmateriaal geschoten.

Door de organisatie commissie wordt, eventueel in overleg met de betreffende schietleider, bepaald op welke

wip er wordt geschoten.

Elke wip zal met een afzonderlijk optrektouwtje worden verbonden.

Een wip waarop niet wordt geschoten dient eraf te hangen.
Wipmateriaal op de bestaande Kringdrietand:
Inschiet wip rond 25,2 mm en 9,5 mm hoog, pijp 24,8 mm
Afkampwip rond 25,2 mm en 6,2 mm hoog, pijp 24,8 mm
Vrije hand wip rond 60 mm en 9,5 mm hoog.

13.     De contributie bedraagt 6, - per vereniging per jaar.
De prijs van een korpskaart opgelegd bedraagt 2,50; met ingang van 1 januari 2019.

Ook de korpskaart voor de vrije hand bedraagt 2,50; met ingang van 1 januari 2019.

Het individueel inschieten opgelegd kost 0,50

Het individueel inschieten vrije hand kost 0,50.

Persoonlijk Kampioen opgelegd kost 1,00

Persoonlijk Kampioen vrije hand kost 1,00

Voor het schutterskampioenschap moet 2,00 worden ingelegd.

14.     Bij het schieten Korps Opgelegd worden per schutter eerst drie schoten achter elkaar geschoten op

de inschietwip en de volgende ronde drie schoten achter elkaar op de eerste kamp wip.

De commissie kan, afhankelijk van het verloop der wedstrijd, bepalen wanneer wordt overgegaan op de tweede kamp wip.

Bij het schieten Korps Vrije Hand worden door elke schutter drie schoten op toerbeurt geschoten.

Er wordt niet gekampt tenzij dat voor het toekennen van de dagprijs noodzakelijk is.

Vastgesteld is dat de schutters bij Korps Vrije Hand maximaal 3 keer per schot mogen afzetten.

15.     Bij Korps Opgelegd en Persoonlijk Kampioen Opgelegd mag steeds geschoten worden met gebruikmaking van de riem.

De organisatiecommissie heeft echter de mogelijkheid om in bepaalde situaties te beslissen dat er zonder riem wordt geschoten.

16.     Er mag alleen geschoten worden met standaard CCI munitie kaliber.22. De organisatie commissie heeft het

recht alle schietmaterialen van een ieder te controleren en bij ondeugdelijkheid of twijfel

gevallen die materialen uit te schakelen.
Magazijn en automatische inrichtingen mogen niet worden gebruikt.

Er mag met of zonder vizier worden geschoten. Bij toepassing van een diopter mag er geschoten worden met een kleurfilter.

Het gebruik van optische richtmiddelen is verboden.

Een normale bril of zonnebril is toegestaan.

Uitgangspunt is dat geen vergroting of verkleining van het doel middels het vizier of ander hulpmiddel mag plaatsvinden.

Fysische of elektronische richtmiddelen, zoals laserstraalvizieren zijn verboden.

17.     De geweren moeten steeds met open grendel of blok worden gedragen.

Bij het opgelegd schieten mag niet worden geladen voordat het geweer op de richtladder ligt en met de loop naar boven gericht.

Bij het vrije hand schieten mag niet eerder worden geladen voordat de schutter aan de beurt is en met de loop naar boven gericht.

18.     Elk schot zal als geschoten worden beschouwd, zodra het geweer is geschouderd en de kogel de loop heeft verlaten.

19.     Een schot zal slechts als raakschot worden aangemerkt wanneer de wipvogel na het schot hoor en/of zichtbaar kan worden opgetrokken.

20.     De organisatiecommissie neemt geen enkele verantwoording op zich voor ongelukken of schade

van welke aard ook, door een der schutters, hetzij door schuld, onvoorzichtigheid of nalatigheid aan derden toegebracht.

Elke schutter is persoonlijk hiervoor verantwoordelijk.

21.     Door de plaatselijke Overheid c.q. Politie vastgestelde voorschriften en/of te geven aanwijzingen moeten

stipt worden nagekomen, ook indien deze in strijd zouden zijn met de bepalingen van dit Reglement.

22.     De organisatie commissie is verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijden.

Bij onvoorziene omstandigheden en eventuele geschillen, beslist de organisatiecommissie.

Eindhoven, september 2018