Wisselbeker opgelegd  
Wisselbeker vrije hand  
Opgelegd korps Vrijehand korps
1  
2  
3  
4  
5  
6  
Invendueel opgelegd Kampioen
Reserve
Invendueel vrije hand Kampioen
Reserve
Persoonlijk Kringkampioen Opgelegd seizoen 2022-2023
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
       
                   
       
                   
Persoonlijk Kringkampioen Vrije Hand seizoen 2022-2023