ST_JORIS geldrop

Het schiet- en huishoudelijk reglement, plus privacy statement Scherpschuttersvereniging Sint Joris

Privacy Statement.

                                                                                                                                

Privacy Statement  Scherpsschutter Vereniging Sint Joris Geldrop

 

St Joris verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant

informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de

verwerking van persoonsgegevens door St Joris.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Ř  Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens

 

Van wie verwerkt St Joris persoonsgegevens?

Ř  De persoonsgegevens van de leden worden verwerkt.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Ř  De secretaris van de vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

 

Waarvoor verwerkt St Joris persoonsgegevens?

Ř  Deze gegevens worden verwerkt voor de leden administratie , uitnodigingen en voor de website van de vereniging.

 

Verwerkt St Joris ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Ř  Nee

 

Hoe gaat St Joris met mijn persoonsgegevens om?

Ř  Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Ř  De secretaris van de vereniging kan bij de persoonsgegevens ter verwerking van wijzigingen.

 

Wie kan mijn persoonsgegevens zien?

Ř  De leden lijst wordt eenmaal per jaar naar de leden van de vereniging gestuurd.

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Ř  De gegevens worden maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Ř  Bij de verwerking van persoonsgegevens is St Joris gebonden aan de daarvoor in Nederland geldende wet- en regel-geving.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Ř  Vragen en/ of  klachten kunnen aan het bestuur gesteld worden

                                                                                                                                

Wijzigingen privacybeleid

Ř  St Joris behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Dit privacy statement zal op de website gepubliceerd worden en hier zal ook de laatste versie te zien zijn. Wijzigingen zullen aan de leden door gegeven worden, hiervoor hoeven de leden niet opnieuw hun akkoord te geven.

 

 

St Joris gegevens, opslag en verwerking:

 

Welke gegevens worden door de vereniging opgeslagen:

Ř  Naam, Adres, telefoonnummer, geboorte datum, aanmeld datum, email adres en lid nummer

 

Opslag gegevens:

Ř  De secretaris draagt er zorg voor dat de digitale persoonsgegevens opgeslagen worden een pc welke voorzien is van een up to date operating systeem met virus scanner.

 

Waar worden de gegevens voor gebruikt

Ř  De gegevens worden door de vereniging gebruikt voor het onderhouden van de leden administratie.

Ř  Voor de website wordt de naam en eventueel foto's gebruikt. Het bestuur zal op de website met naam, adres en telefoon nummer vernoemd worden.

 

Versie: Datum             Wijziging

1          30-apr-2018    Initiële versie

 

 

 

 

UITLEG SCHIETEN

Onderdeel Vrije Hand

 

Op dit onderdeel schieten we zonder dat het geweer wordt gesteund op de oplegpaal.

Per schietbeurt moet men 3 punten maken om naar een verdere ronde te gaan.

Tijdens de schietbeurt moet de schutter bij het onderdeel blijven en mag rustpauzes nemen, echter de 3 punten moeten door de schutter achter elkaar worden gemaakt. Schot om schot met één andere schutter is toegestaan.

Inschieten:

3 x de grote wip raken waarbij zoveel als nodig geschoten mag worden, kosten € 1,00 + € 0,15 per gemist schot, max. te betalen € 1,30.

Afkampen 1e ronde:

3 x de grote wip raken waarbij max. 2 x mag worden gemist, kosten € 0,50  per gemist schot, max € 1,00

Afkampen 2e ronde:

In volgorde 1 x grote wip, 1 x middelste wip, 1 x grote wip, hierbij mag max. 1 schot worden gemist, de gemiste wip aan het einde van de schietbeurt raken, kosten max. € 0,50

Verder schieten:

In volgorde zoals door de schrijver(ster) bij dit onderdeel wordt aangegeven.

Degene die de meeste schoten aaneengesloten raak schiet is winnaar, de daarop volgende 2e enz.

 

Totaal 7 prijzen voor dit onderdeel.

 

 

Onderdeel Personeel

 

Op dit onderdeel schieten we met het geweer dat wordt gesteund op de oplegpaal.

Inschieten op de inschietboom:  3 x de rechtse wip raken waarbij zoveel als nodig geschoten mag worden, kosten € 1,00 + € 0,15 per gemist schot, max. te betalen € 1,30.

Afkampen 1e ronde op de afkampboom:

3 x de rechtse wip, max. 2 schoten missen, kosten € 0,50  per gemist schot, max € 1,00.

Afkampen 2e ronde op de inschietboom:

3 x de middelste wip, max. 1 schot missen, kosten 1 schot € 0,50 , max. €  0,50.

Verder schieten:

Op de afkampboom 3 x middelste wip, de inschietboom 3 x linkse wip, de afkampboom 3 x linkse wip en daarna verder zoals door de schrijver(ster) van dit onderdeel wordt aangegeven.

Degene die de meeste schoten aaneengesloten raak schiet is winnaar, de daarop volgende 2e enz.

 

Totaal 7 prijzen voor dit onderdeel.

 

 

Onderdeel Kampioen

 

Op dit onderdeel schieten we met het geweer dat wordt gesteund op de oplegpaal.

Inschieten op de inschietboom:  3 x de rechtse wip raken waarbij zoveel als nodig geschoten mag worden, kosten € 1,00 + € 0,15 per gemist schot, max. te betalen € 1,30.

Afkampen 1e ronde op de afkampboom:

3 x de rechtse wip, max. 2 schoten missen, kosten € 0,50  per gemist schot, max € 1,00.

Afkampen 2e ronde op de inschietboom:

3 x de middelste wip, max. 1 schot missen, kosten 1 schot € 0,50, max. € 0,50.

Verder schieten:

Op de afkampboom 3 x middelste wip, de inschietboom 3 x linkse wip, de afkampboom 3 x linkse wip en daarna verder zoals door de schrijver(ster) van dit onderdeel wordt aangegeven.

Degene die de meeste schoten aaneengesloten raak schiet is winnaar, de daarop volgende 2e enz.

 

Totaal 7 prijzen voor dit onderdeel.

 

 

Onderdeel Puist

 

Voor dit onderdeel is het gebruikelijk dat de schutters bij aankomst op het terrein loten kopen, dit is een aantal nummers ( meestal 5 of 10 ) pakken uit een bak met 600 getallen op metalen plaatjes. Kosten € 0,50 per lot, 10 loten voor € 5.--. De namen van die persoon worden ingevuld bij de getrokken nummers op de puistlijst.

 

Het bestuur heeft besloten de puist niet meer te verschieten maar te verloten:

Bij verloting wordt aan het einde van de wedstrijd in de kantine door willekeurige personen een nummer van de verkochte loten getrokken. Wiens naam op de lijst met dit nummer voorkomt heeft een prijs, ook totaal 8 prijzen.

 

Indien geschoten wordt:

De puisten, blokken hout op de spil van de schietbak op boom 6, worden geschoten totdat deze geheel van de spil zijn gevallen, daarna de volgende enz. Op de lijst worden de schoten in de kolom achter de nummers met naam afgestreept en bij het nummer waarbij de puist is gevallen een puistprijs genoteerd. Vervolgens gaan we door met de volgende puist, er zijn in totaal 8 puisten te verschieten dus ook max. 8 winnaars.

 

Indien 8 winnaars bekend zijn en de puistlijst is nog niet voor de eerste keer tot het einde afgewerkt moet er worden doorgeschoten op nieuwe puisten totdat het einde van de puistlijst is bereikt.

Extra prijzen boven de eerdere 8 stuks zullen dan worden verstrekt in de vorm van geldbedragen.

 

Indien u verdere uitleg wenst over onze vereniging kunt u contact opnemen met onze secretaris.

 

 

 

Huishoudelijk reglement versie 05

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT    

 

Artikel 1.

 

Nastreven van het doel.

 

Sportief Gedrag, bekwamen in de schietsport en het behalen van het Nederlands Kampioenschap.

 

Algemene gedragsregels van de vereniging.

 

1.1           Bij  het nastreven van haar doel onthoudt de vereniging zich in haar doen en laten van al hetgeen waarmee zij zichzelf, of de schietsport in het algemeen in diskrediet zou kunnen brengen.

1.2           Zij leeft de voorschriften, aanwijzingen en wensen die haar van overheidswege worden kenbaar gemaakt stipt na, voor zover zij in overeenstemming zijn met in het algemeen rechtsbewustzijn levende beginselen van behoorlijk bestuur.

 

Algemene gedragsregels van de leden.

 

1.3           De leden onthouden zich in hun doen en laten van al hetgeen waarmee zij zichzelf, als beoefenaars van de schietsport, de vereniging, of de schietsport in het algemeen in diskrediet zouden kunnen brengen.

 

Artikel 2.

 

Middelen om het doel te bereiken.

 

Verplichtingen van het bestuur.

 

2.1           Het bestuur draagt er zorg voor dat:

   a           de aspirant-leden de nodige basisinstructie ontvangen,

   b           de gewone en junior leden in de gelegenheid worden gesteld zich verder te bekwamen.

2.2           In ieder geval mogen:

a            aspirant en junior leden slechts schieten onder de onmiddellijke leiding van een instructeur.

   b            junior leden die de zestien jarige leeftijd nog niet hebben bereikt, in geen geval van vuurwapens gebruik maken.

2.3           Van het in lid 1, aanhef en onder a, en lid 2, aanhef en onder a, bepaalde kan het bestuur ontheffing verlenen, voor zover een aspirant of junior lid reeds over de vereiste basiskennis en vaardigheid beschikt.

 

Verplichtingen van de leden.

 

2.4           De leden zijn verplicht regelmatig aan de oefeningen deel te nemen en aan de wedstrijden voor zover het bestuur hun dat voorschrijft. Als regelmatige deelneming aan de oefeningen geldt aan 12 wedstrijden per boekjaar zo gelijkmatig mogelijk over het jaar verdeeld, behoudens wettige verhindering, ter beoordeling van het bestuur.

2.5           De leden nemen bij de oefeningen en wedstrijden de daar voor geldende regels en gebruiken en met name de veiligheidsregels, strikt in acht.

 

 

Deelneming door aspirant-leden en introducés.

 

2.6            Het bestuur onderwerpt de aspirant-leden ten aanzien van de oefeningen en wedstrijden zoveel mogelijk aan de voor de leden geldende regels, met dien verstande dat het kan verlangen dat zij aan de eigen wedstrijden deelnemen, behoudens wettige verhindering.

2.7            Introducés onderwerpt het bestuur aan de voor de oefeningen en wedstrijden geldende regels en gebruiken en met name de veiligheidsregels.

 

Artikel 3.

 

Kantine.

 

3.1           De algemene vergadering kan besluiten dat de vereniging een kantine zal exploiteren.

3.2           Indien het exploiteren van de kantine valt onder de bepalingen van de drank en horecawet, zijn zowel de vereniging als haar leden verplicht de bepalingen van de wet en de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend strikt in acht te nemen.

 

DE LEDEN, ASPIRANT-LEDEN, INTRODUCÉS.

 

Artikel 4.

 

Aspirant-leden.

 

Aspirant-leden zijn zij die een verzoek om toetreding als gewoon lid hebben gedaan en op wier verzoek nog niet is beslist.

 

Artikel 5.

 

Toelatingsprocedure.

5.1            Tegelijk met de aanmelding ontvangt de aanvrager een exemplaar van het huishoudelijk reglement der vereniging, met de eventuele wijzigingsbladen.

5.2            Niemand kan als gewoon lid tot de vereniging worden toegelaten mits:

   a            er tenminste 1 jaar is verstreken sinds zijn aanmelding voor het lidmaatschap.

   b           het bestuur op deugdelijke gronden de verwachting heeft dat het aspirant lid over de nodige kennis en vaardigheid beschikt die voor een veilig gebruik van schietwapens vereist zijn.

c           er ten aanzien van het aspirant lid niet van zodanige eigenschappen, gedragingen of omstandigheden aan het bestuur is gebleken dat gebruik van de wapens voor een ander doel dan de beoefening van de schietsport kan worden geducht.

d           de ballotage commissie doet het voorstel om iemand als lid aan te nemen of af te wijzen aan de algemene ledenvergadering. De ballotage procedure dient hiervoor als leidraad.

e           De algemene ledenvergadering beslist of een aspirant lid toegelaten kan worden als lid.

 

Artikel 6.

 

Schade aan zaken der leden.

 

6.1            De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging aan de eigendommen van de leden.

 

Artikel 7.

 

Disciplinaire maatregelen.

 

7.1           Indien een gewoon of junior lid:

a            handelt in strijd met de voor de oefeningen en wedstrijden geldende regels en gebruiken, dan wel zich bij de activiteiten der vereniging onordelijk gedraagt, kan hij door het bestuur worden:

   b           gewaarschuwd,

   b.1        berispt,

   b.2         uitgesloten van deelneming aan oefeningen van de vereniging voor een periode van ten hoogste zes maanden,

   b.3         uitgesloten van deelneming aan wedstrijden van de vereniging voor een periode ten hoogste van zes maanden,

   b.4         uitgesloten van deelneming en bijeenkomsten der vereniging voor een periode van ten hoogste zes maanden,

   b.5         geschorst voor een periode van ten hoogste zes maanden,

   b.6        geroyeerd worden.

7.2            De maatregelen, in het vorig lid genoemd onder b.3., b.4., en b.5 kunnen ook gecombineerd worden opgelegd.

7.3            Van een overeenkomstig in de leden 1 en 2 bepaalde opgelegde maatregel staat het betrokken lid binnen een maand beroep open bij het bestuur.

7.4           In spoedeisende gevallen kan de voorzitter of degene die hem vervangt het lid van verdere deelname aan de betreffende oefeningen, wedstrijden of bijeenkomsten uitsluiten. Tegen zodanige maatregel  staat geen beroep open.

7.5           De vereniging is bekend met het meldpunt KNTS (voor klachten te bereiken via de website van de KNTS). Indien de vereniging een klacht ontvangt via het KNTS meldpunt nemen we als vereniging de noodzakelijk vereiste acties.

 

Artikel 8.

 

Ledenadministratie.

 

8.1            Door de zorg van het bestuur en in het bijzonder van de secretaris, wordt een goede ledenadministratie aangelegd.

   a           zijn/ haar naam, geboortedatum, volledig adres en telefoonnummer.

   b           de datum waarop het lidmaatschap is aangevraagd, de datum waarop het lid definitief is toegelaten en na beëindiging, van zijn/ haar lidmaatschap de datum van beëindiging en de reden daarvan.

   c            andere gegevens waarvan het bestuur de vermelding van blijvend belang acht, voor zover betrekking hebbend op het doel der vereniging.

   d           De wet op de persoonsregistratie wordt gehandhaafd.

 

Artikel 9.

 

Introducés.

 

9.1            Het bestuur is ten allen tijden bevoegd tot introductie van niet leden.

9.2           De leden zijn bevoegd, onder hun verantwoordelijkheid, niet leden te introduceren mits zij van het bestuur voorafgaande toestemming daarvoor te hebben verkregen. Het bestuur kan zijn bevoegdheid tot het verlenen van toestemming delegeren aan een of meer bestuursleden.

 

DE ALGEMENE VERGADERING.

 

Artikel 10.

 

Jaarvergadering / Voorstellen van leden.

 

10.1          De leden kunnen voorstellen ter behandeling aan de jaarvergadering voorleggen.

10.2          Zodanige voorstellen moeten schriftelijk, zeven dagen voor de vergadering bij het bestuur worden ingediend.

10.3          Het bestuur voegt de voorstellen die voldoen aan de in lid 2 gestelde voorwaarden aan de agenda toe.

10.4          Indien een voorstel niet aan de in lid 2 gestelde voorwaarden voldoet, is het bestuur wel bevoegd maar geenszins gehouden het aan de agenda toe te voegen.

10.5         Indien een lid een bijzondere ledenvergadering wil aanvragen, dient hij dit verzoek schriftelijk in te dienen bij het bestuur voorzien van in totaal 5 handtekeningen, van verschillende leden.

10.6         Het in de vorige leden bepaalde is niet van toepassing op voorstellen voor welker aanneming een gekwalificeerde meerderheid van de algemene vergadering vereist is.

 

Agenda

 

10.7          Op de jaarvergadering worden in ieder  geval aan de orde gesteld

   a            de notulen van de vorige jaarvergadering en van de eventuele tussentijdse gehouden buitengewone vergaderingen.

   b            het jaarverslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar.

   c            de balans en de staat van baten en lasten betreffende het afgelopen boekjaar, met het verslag van de kascommissie.

d            de vervulling van openstaande of in de vergadering openvallende vacatures in het bestuur.

   e           de benoeming van een kascommissie.

   f            de voorstellen die het bestuur op de agenda plaatst.

   g           de eventuele voorstellen van de leden.  

   h           de rondvraag.

 

Kascommissie.

 

10.8          De kascommissie vangt haar werkzaamheden zo spoedig mogelijk aan.

10.9         Vereist het onderzoek van de jaarrekening bijzondere boekhoudkundige kennis waarover de commissie zelf niet beschikt, kan zij zich door een deskundige doen bijstaan.

10.10       Het bestuur is verplicht ten behoeve van het onderzoek der commissie aan deze en aan de deskundige, zo deze is aangewezen, inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven, hun desgevraagd de kas en de waarden te tonen.

10.11       Het in lid 8 tot en met 10 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de kascommissie die benoemd zijn ingevolge het bepaalde in artikel 11, lid 3 laatste zin, of artikel 11, lid 5, der statuten.

 

Artikel 11.

 

Wijze van oproeping van de algemene vergadering.

 

11.1          Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen door middel van:

     a         een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving.

     b         een aankondiging op het in het verenigingsgebouw aanwezige mededelingenbord. De oproeping dient de onderwerpen die behandeld zullen worden (agenda) te bevatten. Besluiten kunnen door de algemene vergadering alleen worden genomen over  onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld, of waarvan kennis is gegeven overeenkomstig het in de vorige zin bepaalde.

 

Termijn van oproeping

 

11.2         Alle vergaderingen worden bijeengeroepen met een termijn van tenminste veertien dagen. Een vergadering die op verzoek van leden wordt gehouden, ongeacht of zij bijeengeroepen is door het bestuur of door de leden, wordt bovendien bijeengeroepen op een termijn van niet langer dan vier weken.

 

Artikel 12.

 

Presidium en Secretariaat.

 

12.1         Een door de leden der vereniging overeenkomstig het bepaalde bij artikel 12, lid 2, der statuten, bijeengeroepen algemene vergadering kiest zelf haar voorzitter en secretaris.

12.2         Indien, in de gevallen van de voorafgaande leden, iemand tijdens de vergadering de hoedanigheid op grond waarvan hij voorzitter of secretaris van de algemene vergadering is, blijft hij niettemin die functie uitoefenen tot na afloop van de vergadering, tenzij hij anders verkiest of de vergadering anders beslist.

 

Artikel 13.

 

Besluitvorming.

 

Stemrecht.

 

13.1         In de algemene vergadering heeft een gewoon lid een stem, een junior lid of aspirant-lid geen stem. Aan een voorzitter die geen lid van de vereniging is komt op dezelfde voet stemrecht toe als een gewoon lid.

 

Volmacht.

 

13.2          Een tot stemmen bevoegd lid kan zijn stem uitbrengen door een schriftelijke volmacht aan een ander lid.

 

Wijze van Stemmen.

 

13.3          De stemming geschied in beginsel hoofdelijk en mondeling.

13.4          Indien niemand zich daartegen verzet, kunnen voorstellen ook zonder hoofdelijke stemming worden genomen.

13.5         Indien de voorzitter dit bepaalt, of tenminste een vijfde gedeelte der  ter vergadering aanwezige leden dit verlangt, wordt schriftelijk, met ondertekende en gesloten briefjes gestemd; als dan wijst voorzitter twee leden aan om de stemmen op te nemen.

 

Volstrekte Meerderheid.

 

13.6         De besluiten worden in de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid, verkregen middels door de aanwezige gewone leden uitgebrachte stemmen; staken de stemmen over een voorstel niet rakende keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 

Keuzen.

 

13.7         Heeft bij stemming over keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Wordt alsdan verder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Zouden door gelijkheid van stemmen meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking komen, dan wordt door loting uitgemaakt tussen welke twee personen herstemming zal plaatshebben of na onderlinge overeenkomst. Bij de herstemming is hij/ zij gekozen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

13.8         Heeft er met oog op de keuze, voordracht of aanbeveling van een persoon kandidaatstelling plaats gehad en is niet meer dan een kandidaat gesteld, dan wordt die als gekozen beschouwd.

 

Stemmen van Onwaarde.

 

13.9         Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat voor de berekening van het stemmenaantal ongeldige of blanco stemmen niet medetellen. Als ongeldig worden ook stemmen gerekend waarop aantekeningen zijn geplaatst.

 

Vaststelling dat het besluit genomen is.

 

13.10       Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 

 

Artikel 14.

 

Besluiten over ontbinding etc.

 

14.1          In afwijking van zoverre van het in de artikelen 12 tot en met 14 bepaalde, kunnen besluiten:

    a           tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur,

    b           tot het aanvaarden van schenkingen of malingen onder het last of voorwaarden, of

wanneer de geschonken of vermaakte goederen met hypotheek of pand anderszins bezwaard zijn.

    c           tot statuten wijziging.

    d           tot ontbinding van de vereniging, alleen worden genomen in een buitengewone vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is en met meerderheid van ten minste twee derde der uitgebrachte stemmen.

14.2         Is het onderwerp een voorstel tot wijziging van de statuten of een voorstel tot ontbinding van de vereniging, dan moet bovendien een afschrift van dat voorstel, waarin de beoogde wijziging woordelijk is opgenomen, bij de oproeping worden mee gezonden en moeten zij die het voorstel hebben gedaan ten minste vijf dagen voor de vergadering zodanig afschrift op het secretariaat der vereniging voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

 

HET BESTUUR.

 

Artikel 15.

 

Taak van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester der vereniging.

 

15.1         De voorzitter der vereniging zit het bestuur der vereniging voor, de secretaris der vereniging voert daarin de pen en de penningmeester der vereniging ontvangt de aan de vereniging toekomende gelden en geeft daarvoor kwijting, beheert de gelden der vereniging en betaalt de door de vereniging verschuldigde gelden.

15.2         De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging bovendien naar buiten toe.

 

Artikel 16.

 

Rooster van aftreding.

 

De leden van het bestuur treden ingaande de jaarvergadering periodiek of volgens onderstaand rooster af:

 

Eerste Jaar:

Materiaal beheerder

 

 

2018

 

2021

 

2024

 

2027

Tweede Jaar:

Secretaris

Schietleider

 

 

2019

 

2022

 

2025

 

2028

Derde Jaar:

Penningmeester

Voorzitter

 

 

2020

 

2023

 

2026

 

2029

 

Artikel 17.

 

Besluitvorming Bestuur.

 

In het bestuur beslist meerderheid der aanwezige leden; bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 

Artikel 18.

 

Betalingen etc.

 

18.1         De door gewone, aspirant  en juniorleden verschuldigde gelden dienen door hen aanstonds na hun toelating en vervolgens telkens in de eerste maand van het boekjaar de contributie te voldoen.

18.2          De voldoening geschiedt, ter keuze van het betrokken lid:

    a          door betaling in kontanten in handen van de penningmeester der vereniging.

    b           door overmaking aan de penningmeester der vereniging.

18.3         De leden zijn verplicht bij aanvang van het lidmaatschap op te geven welke van de hierboven genoemde wijzen van betaling zij verkiezen en een verandering in hun keuze tijdig aan de penningmeester kenbaar te maken.

18.4         Bij aanvang of beëindiging om welke reden dan ook van het lidmaatschap in de loop van het boekjaar vindt geen vermindering of teruggave van het verschuldigde plaats, tenzij het bestuur anders bepaalt.

18.5          Als je lid wordt van de vereniging voor 1 juli betaal je het volledige contributie bedrag en na 1 juli betaal je de helft. 

 

 

Artikel 19

 

19.1         In geval van geschil omtrent de uitleg van de bepaling van dit reglement en in gevallen waarin dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur.

 

 

 

Aangenomen.

 

Datum 11 januari 2019

Getekende versie bij de secretaris.

 

De voorzitter                                         De secretaris

 

Naam     ……………………                 Naam ………………………..

 

Handtekening ……………..                  Handtekening ………………..

 

De penningmeester                             De  Schietleider

 

Naam  ………………………                Naam  …………………………

 

Handtekening ………………                Handtekening …………………

 

 

Aangepast voor website 31 December 2017 cceelen(voorzitter).

Aanvullingen en wijzigingen d.d. 31 December 2017 verwerkt.

 

Wijzigingen:

Ver 04: Data verkiezing bestuur aangepast voor de toekomst.

Ver 05: Aangepast punt 5.2 d, 5.2 e, 7.5 i.v.m opmerkingen uit de KNTS audit.